leasanan

Leasan 9: Ceannaichidh mi taig (Ceannóidh mé teach)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu a' faighneachd agus ag innse dè bhios tu a' dèanamh san àm ri teachd.

Bidh thu a' sealltainn air mar a bhios gnìomhaireangnìomhairean a tha a' tòiseachadh le connragan ag obrachadh anns an tràth theachdail agus cuid air gnìomhairean neo-riaghailteach anns an aon tràth.

Bidh thu 'g ionnsachadh beagan a bharrachd mu fhuaimean a' chànan agus a' daingneachadh nam fuaimean is nam facal a chuala tu mar-thà.

Faclair

Cad é a dhéanfas tú Dé Sathairn? Dè nì thu Disathairne? Buailfidh mé Coinnichidh mi An mbuailfidh tú? An coinnich thu? Ní bhuailfidh mé Cha choinnich mi Nach mbuailfidh tú? Nach coinnich thu? Ceannóidh mé Ceannaichidh mi An gceannóidh tú? An ceannaich thu? Ní cheannóidh mé Cha cheannaich mi Nach gceannóidh tú? Nach ceannaich thu? Dúnfaidh mé Dùinidh mi An ndúnfaidh tú An dùin thu? Ní dhúnfaidh mé Cha dhùin mi Nach ndúnfaidh tú? Nach dùin thu? Chífidh mé Chì mi An bhfeicfidh tú? Am faic thu? Ní fheicfidh Chan fhaic Nach bhfeicfidh tú? Nach fhaic thu? Tiocfaidh mé Thig mi An dtiocfaidh tú? An tig thu? Ní thiocfaidh mé Cha tig mi An dtiocfaidh tú? An tig thu? Tabharfaidh mé Bheir mi An dtabharfaidh tú? An toir thu? Ní thabharfaidh mé Cha toir mi Nach dtabharfaidh tú? Nach toir thu? Gheobhaidh mé Gheibh mi An bhfaighidh tú Am faigh thu Ní bhfaighidh mé Chan fhaigh mi Nach bhfaighidh tú? Nach fhaigh thu?