leasanan

Leasan 8: Dè rinn thu as t-samhradh? (Cad é a rinne tú sa tsamhradh?)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu a-mach air dè na rinn thu as t-samhradh an-uiridh.

Bidh thu a' sealltainn air na bhios a' tachairt le gnìomhairean riaghailteach a' tòiseachadh le fuaimreag no f- san tràth chathte; gnìomhairean neo-riaghailteach san tràth chathte agus an roimhear do.

Chì thu mapa den t-saoghal le ainmean nan dùthchannan ann an Gaeilge.

Bidh thu 'g ionnsachadh beagan a bharrachd mu fhuaimean a' chànan agus a' daingneachadh nam fuaimean is nam facal a chuala tu mar-thà.

Faclair

Cad é a rinne tú sa tsamhradh? Dè rinn thu as t-samhradh? Rinne mé... Rinn mi... Ní dhearna mé dada Cha d'rinn mi dad Ar fhan tú sa bhaile? An do dh'fhuirich thu aig an taigh? D'fhan Dh'fhuirich Níor fhan Cha do dh'fhuirich Nár fhan Nach do dh'fhuirich An ndeachaigh tú ar laethe saoire anuraidh? An deach thu air làithean-saora an-uiridh? Chuaigh Chaidh Ní dheachaigh Cha deach Nach ndeachaigh? Nach deach? Ar thug tú tamall ann? An do chuir thu ùine seachad ann? Thug Chuir Níor thug Cha do chuir Nár thug? Nach do chuir? Ar thaitin sé leat? An do chòrd e riut? Thaitin Chòrd Níor thaitin Cha do chòrd Nár thaitin? Nach do chòrd? D'éirigh mé go luath Dh'èirich mi tràth Ar éirigh? An do dh'èirich? Níor éirigh Cha do dh'èirich Nár éirigh? Nach do dh'èirich? Ar fhág tú? An do dh'fhàg thu? D'fhág Dh'fhàg Níor fhág Cha do dh'fhàg Nár fhág? Nach do dh'fhàg? An Fhrainc An Fhraing An Iodáil An Eadailt An Spáinn An Spàinn Na Stáit Aontaithe Na Stàitean Aonaichte Dom Dhomh Duit Dhut Dha