leasanan

Leasan 6: Cur-seachadan (Caithimh aimsire)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu a' faighneachd is ag innse mu na cur-seachadan a th' aig daoine.

Bidh oileanaich a' faighneachd is ag innse mu na rudan as toil agus nach toil leotha.

Chì thu mar a tha le ag obrachadh agus mar a bhios an gnìomhair bi a' dol san aimsir làthaireil.

Bidh thu 'g ionnsachadh beagan a bharrachd mu fhuaimean a' chànan agus a' daingneachadh nam fuaimean is nam facal a chuala tu mar-thà.

Caraidean Breugach

Bidh cuid de dh'fhaclan a' nochdadh ann an car an aon riochd san dà chànan ach seach gun deach brìgh eadar-dhealaichte a thoirt dhaibh tro thìde, bithear a' gabhail 'caraidean breugach' no 'caraidean coimheach' orra

Eisimpleirean san leasan seo

'S dòcha gun aithnich thu gu bheil an cleachdadh ag siúl sna sléibhte san leasan seo a' ciallachadh a' coiseachd sna beanntan seach a' falbh sa chùl-chinn mar a bhiodh dùil agad tro shùilean na Gàidhlige air a' chiad sealladh. Tha is dócha na Gaeilge a' ciallachadh is coltach. Is dócha go mbeidh mé ann amárach Chan eil fios nach bi mi ann a-màireach

Faclair

Cad é na caithimh aimsire atá agat? Dè na cur-seachadan a th' agad? Is maith liom a bheith... 'S toil leam a bhith... An maith leat a bheith...? An toil leat a bhith? Is maith 'S toil Ní maith Cha toil Nach maith? Nach toil? Bím Bidh mi An mbíonn? Am bi? Ní bhíonn Cha bhi Nach mbíonn? Nach bi