leasanan

Leasan 5: Ciamar a tha an aimsir? (Cad é mar atá an aimsir?)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu a' faighneachd is a' bruidhinn mun t-sìde le bhith a' cleachdadh a' ghnìomhair tha còmhla ri buadhairean.

Chì thu mar a tha an gnìomhair bi a' dol san tràth làthaireil agus san tràth chathte.

Thèid ainmean-àite a chleachdadh a-rithist gus puingean a thaobh cànain a chur an cèill.

Bidh thu 'g ionnsachadh beagan a bharrachd mu fhuaimean a' chànan agus a' daingneachadh nam fuaimean is nam facal a chuala tu mar-thà.

Faclair

Cad é mar atá an aimsir inniu? Ciamar a tha an t-sìde an-diugh? Tá sé... Tha i ... Cad é mar a bhí an aimsir inné? Ciamar a bha an t-sìde an-dè? Bhí sé... Bha i ... An raibh sé...? An robh i ... ? Bhí Bha Ní raibh Cha robh Nach raibh? Nach robh? Cad é mar a bheas sé amárach? Ciamar a bhios i a-màireach? Beidh sé... Bidh i ... An mbeidh sé...? Am bi i ... ? Beidh Bidh Ní bheidh Cha bhi Nach mbeidh? Nach bi? Bhíodh sé Bhiodh i Bhínn Bhithinn Cad é a dhéanadh sé anuraidh Dè a dhèanadh e an-uiridh Fliuch Fliuch Grianmhar Grianach Te Teth