leasanan

Leasan 4: An teaghlach (An teaghlach)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu a' faighneachd agus ag innse mun a' chloinn a th' aig daoine agus cia mheud bràthair is piuthar a th' ann.

Thèid agad cuideachd air faighneachd de chuideigin dè 'n aois a tha iad.

Chì thu na bhios a' tachairt an dèidh ag; mar a tha àireamhan a' dol agus mar a bhios an gnìomhair bi ag obair san tràth theachdail.

Bidh thu 'g ionnsachadh beagan a bharrachd mu fhuaimean a' chànan agus a' daingneachadh nam fuaimean is nam facal a chuala tu mar-thà.

Caraidean Breugach

Bidh cuid de dh'fhaclan a' nochdadh ann an car an aon riochd san dà chànan ach seach gun deach brìgh eadar-dhealaichte a thoirt dhaibh tro thìde, bithear a' gabhail 'caraidean breugach' no 'caraidean coimheach' orra.

Eisimpleirean san leasan seo

Tha clann a' ciallachadh an teaghlaich air fad sa Ghaeilge, chan e dìreach an fheadhainn bheaga. Tá clann na nGael le fáil ar fud an domhain Tha na Gàidheil anns a h-uile ceàrnaidh den t-saoghal

Faclair

An bhfuil páistí agat? A bheil clann agaibh? Tha Níl Chan eil Nach bhfuil? Nach eil? Cé mhéad páistí atá ag...? Cia mheud duine cloinne a th' agaibh? Cad an aois atá...? Dè an aois a tha ... ? An mbeidh tú ag obair amárach? Am bi thu ag obair a-màireach? Beidh Bidh Ní bheidh Cha bhi Nach mbeidh? Nach bi Cá huair a bheas tú ag dul abhaile? Cuine bhios tu a' dol dhachaigh? Beidh mé ag dul abhaile ag a sé a chlog Bidh mi a' dol dhachaigh aig sia uairean Beirt Dithis Triúr Triùir Deartháir Bràthair Deirfiúr Piuthar