leasanan

Leasan 17: Ann am baile nas motha (I mbaile níos mó)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu 'g ionnsachadh dè an tuiseal san cuirear ainmear an dèidh cuid de roimhearan:

sìmplidh: ag aig, sa(n) sa(n), le le, in aice le taobh ri, timpeall ar timcheall air, i ngar do faisg air agus an leithid
ioma-fillte: os coinne mu choinneimh, ag taobh aig taobh, ar chúl air cùl agus mar sin air adhart

Thèid na fhuair thu cheana air co-ghnìomhairean agus tràthan a dhaingneachadh.

Chì thu cuideachd mar a bhios cuid a bhuadhairean cumanta ag atharrachadh a rèir nan tràthan, m.e. níos mó nas motha a' dol gu ní ba mhó na bu mhotha.

Caraidean Breugach

Bidh cuid de dh'fhaclan a' nochdadh ann an car an aon riochd san dà chànan ach seach gun deach brìgh eadar-dhealaichte a thoirt dhaibh tro thìde, bithear a' gabhail 'caraidean breugach' no 'caraidean coimheach' orra.

Eisimpleirean san leasan seo

Tha teach pobail a' ciallachadh eaglais seach an taigh-seinnse mar a bhiodh dùil agad 's dòcha. Ní bhím ag dul do theach an phobail ach don teach ósta S an taigh-seinnse 's fheàrr leam seach an eaglais

Faclair

Ar thug tú cuairt ar ... riamh? An do thadhail thu air ... a-riamh? Thug Thadhail Níor thug Cha do thadhail Nár thug? Nach do thadhail? Dá mbeinn i mo chónaí i... Nam bithinn a' fuireach ann an/ann am ... Dá dtiocfainn go dtí... Nan tighinn gu ruige ...