leasanan

Leasan 16: An t-àite sa bheil mi a' fuireach (An áit a bhfuil mé i mo chónaí)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu 'g ionnsachadh mar a bhiosroimhearan ag obair ann an Gaeilge ach an tèid agad air bruidhinn air an àite sa bheil thu a' fuireach agus beagan soilleireachadh a bharrachd a thoirt air an àite sin – cà bheil e, cò ris a tha e coltach agus mar sin air adhart.

Thèid sùil air ais a thoirt air feadhainn de na tràthan gus an urrainn dhut na chanas tu mun àite sa bheil thu a' fuireach a leudachadh gus a bhith a' bruidhinn mun àite san robh thu a' fuireach nuair a bha thu beag, mun àite sam bi thu a' fuireach (nuair a leigeas tu dhìot an dreuchd agad) agus mun àite sam biodh tu a' fuireach nam b'urrainn dhut a bhith a' fuireach ann an àite sam bith.

Thèid caochladh roimhearan a thoirt dhut a bhios feumail gus bruidhinn air an àite sa bheil/san robh/sam biodh tu a' fuireach: i(n) ann an/am, sa(n) sa(n), ar air, ag taobh aig taobh, os coinne mu choinneimh, ar chúl air cùl, i lár am meadhan, thar lear thall thairis agus an leithid.

Thèid sùil air ais a thoirt cuideachd air an tràth chathte, an tràth teachdail agus an tràth cumhach gus bruidhinn air an àite sa bheil, san robh, sam biodh cuideigin a' fuireach.

Faclair

Tá mise i mo chónaí i... Tha mise a' fuireach ann an ... Tá mise i mo chónaí in... Tha mise a' fuireach ann an ... Tá mise i mo chónaí sa... Tha mise a' fuireach anns a' Tá mise i mo chónaí san... Tha mise a' fuireach anns an Nuair a bhí mé óg bhí mé i mo chónaí... Nuair a bha mi òg bha mi a' fuireach... Nuair a éireois tú as do chuid oibre, cá háit a mbeidh tú ag obair? Nuair a leigeas tu an dreuchd agad dhìot, càit am bi thu ag obair? Nuair a éireos mé as mo chuid oibre, beidh mé i mo chónaí... Nuair a leigeas mi an dreuchd agam dhìom, bidh mi a' fuireach... Dá mb'fhéidir leat a bheith i do chónaí áit ar bith, cá háit a mbeifeá i do chónaí? Nam b' urrainn dhut a bhith a' fuireach ann an àite sam bith, càit am biodh tu a' fuireach? Dá mb'fhéidir liom a bheith i mo chónaí áit ar bith, bheinn i mo chónaí... Nam b' urrainn dhomh a bhith a' fuireach ann an àite sam bith, dh'fhuirichinn... Dá mb'fhéidir liom a bheith i mo chónaí áit ar bith, ba mhaith liom a bheith i mo chónaí... Nam b' urrainn dhomh fuireach ann an àite sam bith, bu mhath leam fuireach ...