leasanan

Leasan 14: Na rudan as fheàrr leam (Na rudaí is fearr liom)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu 'g ionnsachadh mar a thathar a' cleachdadh leithid is fearr liom, b'fhearr liom, is mian liom ('s fheàrr leam, b' fheàrr leam, is miann leam) gus an tèid agad air bruidhinn mu na rudan as fheàrr leat.

Bidh thu tuigsinn an uair sin mar a thathar a' cur nam facal sin còmhla mar cheist, m.e. an fearr leat, arbh fhearr leat, an mian leat, ar mhian leat, an maith leat, ar mhaith leat (an fheàrr leat, am b' fheàrr leat, an miann leat, am bu mhiann leat, an math leat, am bu mhath leat).

Thèid a shealltainn dhut an uair sin mar a bheir thu feagairt air na ceistean sin: Is fearr, ní fearr, b'fhearr, níorbh fhearr, is mian, ní mian, ba mhian, níor mhian, is maith, ní maith, ba mhaith, níor mhaith ('S fheàrr, chan fheàrr, b' fheàrr, cha b' fheàrr, is miann, cha mhiann, bu mhiann, cha bu mhiann, 's math, cha mhath, bu mhath, cha bu mhath) agus mar sin air adhart.

Chì thu cuideachd mar a bhios is é 's e ag obair.

Caraidean Breugach

Bidh cuid de dh'fhaclan a' nochdadh ann an car an aon riochd san dà chànan ach seach gun deach brìgh eadar-dhealaichte a thoirt dhaibh tro thìde, bithear a' gabhail 'caraidean breugach' no 'caraidean coimheach' orra

Eisimpleirean san leasan seo

Tha iarraidh a' ciallachadh a' feuchainn seach a bhith a dhìth ort air a' chuid as motha ann an Gàidhlig an latha an-diugh.

Tá mé ag iarraidh fáil réidh leis an fhear seo le tamall Tha mi a' feuchainn ri faighinn saor is an duine seo ùine fhada

Faclair

Cad é an rud is fearr leat a bheith a dhéanamh?

Is é an rud is fearr liom a bheith a dhéanamh a bheith...

Cad é an rud is fearr leat a bheith a dhéanamh? Dè an rud as fheàrr leat a bhith a' dèanamh? Is é an rud is fearr liom a bheith a dhéanamh a bheith... 'S e an rud as fheàrr leam a bhith a' dèanamh a bhith... Ag léamh A' leughadh Ag siúl A' coiseachd Ar mhaith leat sin a dhéanamh? Am bu mhath leat sin a dhèanamh? Cad é an ... is fearr leat? Dè an ... as fheàrr leat? Is maith liom ... ach is fearr liom ... 'S toil leam ... ach 's fheàrr leam ...