leasanan

Leasan 13: Nan robh mi nam... (Dá mbeinn i mo...)

   

Ro-ràdh

San leasan seo, bidh thu 'g ionnsachadh mar a chuirear gnìomhairean eadar riaghailteach is neo-riaghailteach gu feum san tràth chumhach gus am bi e comasach dhut bruidhinn air na rudan a dhèanadh tu nam b' urrainn dhut càil sam bith a thogradh tu a dhèanamh.

Chì thu mar a tha (nan/nam) ag obair agus mura gus am bi e comasach dhut bruidhinn air nam biodh tu agiarraidh dèanamh mura robh bacadh sam bith ort.

Thèid sùil aithghearr a thoirt air mar a tha bi agus gnìomhairean riaghailteach ag obair san tràth chumhach.

Caraidean Breugach

Bidh cuid de dh'fhaclan a' nochdadh ann an car an aon riochd san dà chànan ach seach gun deach brìgh eadar-dhealaichte a thoirt dhaibh tro thìde, bithear a' gabhail 'caraidean breugach' no 'caraidean coimheach' orra.

Eisimpleirean san leasan seo

Tha cuir síos ar sa Ghaeilge a' ciallachadh thoir tuairisgeul air agus ged a tha brìgh na Gàidhlige, 's e sin dèan càineadh air, aige cuideachd, 's e am facal as cumanta air sin caith anuas ar. Thug sé cur síos breá ar a shaoire in Albain dúinn Thug e tuairisgeul ghasta air a làithean-saora ann an Èirinn dhuinn

Faclair

Dá mbeinn i mo Thaoiseach Nan robh mi na mo rìgh Thabharfainn Bheirinn An dtabharfá? An toireadh tu? Chuirfinn Chuirinn An gcuirfeá? An cuireadh tu? Thógfainn Thogainn An dtógfá? An togadh tu? Cheannóinn Cheannaichinn An gceannófá An ceannaicheadh tu? Is é an chéad rud a dhéanfainn 'S e a' chiad rud a dhèanainn Mura mbeadh sé... Mura robh e... Dá mbeifeá i do Thaoiseach cad é an chéad rud a dhéanfá? Nan robh thu na do rìgh Fá choinne Airson Is féidir leat 'S urrainn dhut